TOL
TOL is een multidisciplinair team van psychologen, pedagoog, logopedisten, psychomotorisch therapeuten en kinderpsychiater. Het team onderzoekt en behandelt jongeren en volwassenen met leer-, spraak- en taalstoornissen, emotionele en of gedragsproblemen, ADHD, ASS, angst of stemmingsklachten. Indien u reeds in behandeling bent bij een externe psycholoog/logopedist of andere hulpverlener en u wordt doorverwezen voor onderzoek, verwijzen wij u na de bespreking van de onderzoeksresultaten terug naar hen.

Studiecoaching

In TOL zijn enkele psychologen en een agoog gespecialiseerd in studiecoaching bij jongeren uit het secundair en het hoger onderwijs. Vertrekkend vanuit hun huidige studiemethodiek wordt de jongere geleerd hoe die op een efficiëntere wijze de leerstof kan verwerken. Naast het opmaken van een goede studieplanning, wordt ook ingezet op studiemethodiek. Jongeren leren hoe ze hoofdzaak van bijzaak onderscheiden, leren we werken met schema's, samenvattingen, boomstructuren, mind maps, ezelbruggetjes,… Vakinhoudelijke ondersteuning komt aan bod, maar is steeds gekaderd binnen het leren leren. Tenslotte wordt er ook stilgestaan bij studiehouding en studiemotivatie, er is ook aandacht voor faalangst, uitstelgedrag of andere gevolgen van faalervaringen op gebied van leren. Studiecoaching wordt individueel gegeven bij jongeren van secundair en hoger onderwijs, de frequentie is meestal 1 uur per week, maar wordt in overleg met jongere besproken.

Ons team

Ons team is gespecialiseerd in het onderzoek en therapie bij kinderen, jongeren en volwassenen:

 • Ontwikkelingsstoornissen : ADHD, ASS (autisme)
 • Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)
 • Emotionele moeilijkheden (angst, faalangst, depressieve stemming, slaap, …)
 • Taal en spraakstoornissen (dysfasie, STOS, fonologische stoornissen, articulatie)
 • Neurologische problemen (NAH, dysartrie, afasie, executieve functies)
 • Identiteitsproblemen (zelfbeeld, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen)
 • Schoolse vaardigheden (schoolrijpheid, niveaubepaling taal, lezen, rekenen)
 • Fijn- en grofmotorische problemen (schrijfmotoriek, DCD, …)
 • Vroege mototrische ontwikkelingsstimulatie (voorkeurshouding, stimuleren bewegingsdrang, …)
 • Ademhalingsproblemen, hyperventilatie
 • Lichaamsbesef

Congres: Moeder waarom leren wij

Heb je een vraag? Een opmerking?


© TOL. Website door GESELLE.be | Uw privacy